Upanišade – Marija Milićević

Total Downloads1194
Total Views1733
Size0.00 KB
Download

 

 

Sažetak

Tradicija Joge
Aranjake
Aranjake, ili „učenja iz šume“, koja su po svojoj prirodi veoma slična
Brahmanama, su zamišljene kao ritualne „knjige“ za ortodoksnog brahmina koji
se povukao u šumu (aranju) radi samačkog života, posvećen životu sa tihom
kontemplacijom i ritualima misticizma. Ti stanovnici šuma – koji će se kasnije
zvati vanaprašte – su prvi korak u sve snažnijem trendu stare Indije ka
samoodricanju od sveta (sannyasa). Većina aranjaka su izgubljene, ali su do
današnjih dana sačuvana sledeće: Aitareja-aranjaka i Kaušitaki-aranjaka
(oba pripadaju Rig-vedi), zatim Tatirija-aranjaka (koja pripada crnoj Jadžurvedi)
i Brihad-aranjaka (koja pripada beloj Jadžur-vedi). Do danas nisu
sačuvane aranjake iz sama-vede i atharva-vede. Te „knjige“ iz šuma, koje su
smatrane suviše uzvišenim ili svetim da bi bile prenošene usmenim putem u
selima ili gradovima, su pripremile teren za još ezoteričnija učenja na osnovu
upanišada i za kasniju joga tradiciju u svom asketskijem obliku.
Početak upanišadske epohe
Izgleda da su začeci najstarijih upanišada – Brihad-aranjakaupanišada,
Čandogja-upanišada, Kaušitaki-upanišada, Aitarejaupanišada
i Kena-upanišada – nastali pre više od 3 hiljade godina.
Upanišadski mudraci su bili inicijatori onog što će postati ideološka
revolucija. Oni su uveli veda ritual u obliku intenzivne kontemplacije
ili meditacije.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici