Joga za decu -Tatjana Glendža

 

 

Sažetak

Joga za decu
Uvod
U savremenom svetu, a sve vi{e i kod nas, qudi postaju optere}eni uspehom na poslu,
sticawem materijalnih dobara i isticawem na razli~ite na~ine. Svakako da je potrebno
da ~ovek obezbedi materijalnu egzistenciju jer time sti~e sigurnost za sebe i svoju
porodicu, ali ne da sticawe dobara bude samo sebi ciq. To }e ga u~initi nezadovoqnim i
nesretnim jer svo svoje raspolo`ivo vreme neprekidno koristi u te svrhe oduzimaju}i
sebi pravo na predah, relaksaciju i okretawe sebi samom u ciqu upoznavawa svojih
stvarnih potreba. Ovakav na~in `ivota prenosi se i na decu. Deca su veoma optere}ena
raznim aktivnostima koje im name}u roditeqi, u~iteqi, {kola i dru{tvo u celini.
Ve} na po~etku wihovog {kolovawa name}e im se veoma brz tempo u~ewa i usvajawa
novih znawa, tako da deca svo svoje slobodno vreme koriste u te svrhe. Svakako da je znawe
~ovekovo najve}e bogatstvo, ali kako se to danas name}e deci, ono ~esto postaje
reprodukovawe ~iwenica koje ne mogu da se nazovu pravim znawem. ^esto nam deca li~e
na „male ma{ine“ koje se naviju u ranim jutarwim ~asovima da u odre|eno vreme rade
odre|ene stvari: idu u {kolu, na sport, klavir, solfe|o, balet...
Na taj na~in dani postaju monotoni bez imalo iznena|ewa i uzbu|ewa. Svakodnevica
deteta postaje bez onih osobina od kojih su satkana i sama deca, spontana i nepredvidiva.
Ona postaje nezanimljiva.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]