Prana i pranajama – Iren Molnar

 

 

Sažetak

Prana i Pranajama
1. Objasniti Pranu jednako je teško kao što je teško objasniti Boga. Prana je energija koja prožima
Univerzum na svim nivoima. To je fizička, mentalna, intelektualna, seksualna, spiritualna i
kosmička energija. Sve vibrirajuće energije jesu prana. Sve fizičke energije, kao što su toplota,
svetlost, gravitacija, magnetizam i elektricitet su takođe prana. To je skrivena ili potencijalna
energija u svim bićima, koja se do najvišeg stupnja oslobađa u trenucima opasnosti. To je glavni
pokretač svih aktivnosti . To je energija koja stvara, štiti i uništava. Životna energija, snaga,
vitalnost, život i duh, sve su to oblici prane.
2. Prema Upanišadama, prana je princip života i svesti. Ona se izjednačava sa stvarnom suštinom
bića (Atma). Prana jeste dah života svih bića u Univerzumu. Ona se rađaju iz nje i žive kroz nju, a
kad umru njihov individualni dah se pretače u kosmički dah. Prana je središte Točka života. U njoj
je sve zasnovano. Ona prožima Sunce koje daje život, oblake,vetrove (vayus), zemlju (prthvi), i
sve oblike materije. Ona je biće(sat) i nebiće(asat). Ona je izvor sveg znanja. Ona je Kosmička
ličnost (the purusa) Samkhya filozofije. Zbog svega ovoga jogi traži utočište u prani.
3. Termin prana se obično prevodi kao dah, međutim , ovo je samo jedna od njenih mnogobrojnih
manifestacija u ljudskom telu. Ukoliko disanje prestane, prestaje i život. Drevni indijski mudraci
znali su da se sve funkcije u telu obavljaju uz pomoć pet tipova vitalne energije (prana‐vayus).
One su poznate kao prana(ovde koristimo generički termin da označimo jednu vrstu), apana,
samana, udana i vyana

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici