Nagarđuna – Madhjamika filozofija – Ksenija Lea Ronai

 

 

Sažetak

5. NAGARĐUNIN DIJALEKTIČKI IDEALIZAM: MADHYAMIKAH – IZLAZ IZ SREDIŠTA

(a) Ž i v o t i d e l a
Po važnosti za razvoj indijske filozofije, po ličnom ugledu, a i po
broju i obimu dela koje mu pripisuje ne samo filozofska, nego i verska
tradicija, sa Nagarđunom se može meriti samo Šamkara, koji je pola
milenijuma kasnije, nakon značajnih napora koji su trajali nekoliko
generacija, konačno uspeo da odvoji vedantintski monizam od uticaja
Nagarđuninog budističkog nihilizma. Pa, ipak, Šamkarini protivnici su,
sa tačke gledišta vedantinske ortodoksije, uvek ponovo prigovarali da je
»prikriveni budista« pod uticajem Nagarđuninog nihilizma.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici