Jantra simbolika i konstrukcija – Saša Radović

 

 

Sažetak

Jantra: simbolika i konstruisanje
Simbolika
Po tantričkoj tradiciji, sile koje vladaju u kosmosu na makro nivou su identične silama koje
vladaju u svakoj individui na mikro nivou: individualno i univerzalno su zapravo JEDNO.
Sve što postoji u Univerzumu postoji i u nama.
Ono što nas ograničava da lako prepoznamo tu celovitost je naša navika da svet oko sebe
posmatramo subjektivno i analiziramo selektivno, po delovima, pa najčešće iz vida gubimo
duboku povezanost sa svime što nas okružuje, suštinsko jedinstvo Univerzuma i nas
samih.
Tantra nudi sredstvo, alat, instrument za povezivanje sa univerzalnim i to preko vizuelnih
simbola i metafora: jantri. Jantra je skladište, spremište duhovne suštine. Esencija
spiritualnog sadržana je u jantri.
Izvorno, jantra je bila osnovna arhitektonska forma po kojoj su građeni hramovi i planirani
gradovi. U tantrizmu ona je likovna konstrukcija životne lestvice: simbolična kompozicija,
energetska shema, matrični kod od koga je sve sazdano. Prodirući kroz njega dobijamo
mogućnost da spojimo (+) i (-) u beskonačnosti.
Jantra ne pruža intelektualno upoznavanje onoga što se zove Istina, već stvarni
preobražaj čoveka u skladu s Istinom; ona je odraz Univerzuma u nama. Jantra uobličava
evoluciju svesnosti i duhovnu integraciju individue koja, prolazeći različite nivoe, za sobom
ostavlja polje po polje životnih izazova (simbolično) usmeravajući energiju ka središtu. To
je put unutrašnjeg preobraženja za svakog ko sa njom može da uspostavi komunikaciju.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]