Adho Mukha Vrikshasana (varijanta sa osloncem) – Zvezdana Pavlović (photo: Ana Blazic Pavlovic ©2015. All rights reserved)

Adho Mukha Vrikshasana (varijanta sa osloncem) - Zvezdana Pavlović (photo: Ana Blazic Pavlovic ©2015. All rights reserved)

Adho Mukha Vrikshasana (varijanta sa osloncem) – Zvezdana Pavlović (photo: Ana Blazic Pavlovic ©2015. All rights reserved)